1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Koper: de wederpartij van Trouwservice Wendy, handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf of als consument;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Trouwservice Wendy en koper.

Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Trouwservice Wendy en een koper waarop Trouwservice Wendy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Trouwservice Wendy, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Trouwservice Wendy en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Trouwservice Wendy.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Trouwservice Wendy en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De door Trouwservice Wendy gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven. Trouwservice Wendy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd.
2. Levertijden in offertes van de Trouwservice Wendy zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Trouwservice Wendy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trouwservice Wendy anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Trouwservice Wendy niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De door Trouwservice Wendy gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven. Trouwservice Wendy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd.
2. Levertijden in offertes van de Trouwservice Wendy zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Trouwservice Wendy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trouwservice Wendy anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Trouwservice Wendy niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Trouwservice Wendy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Trouwservice Wendy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trouwservice Wendy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Trouwservice Wendy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Trouwservice Wendy zijn verstrekt, heeft Trouwservice Wendy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. Trouwservice Wendy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Trouwservice Wendy is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Trouwservice Wendy kenbaar behoorde te zijn.
5. Koper vrijwaart Trouwservice Wendy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering
1. Levering geschiedt af magazijn van Trouwservice Wendy.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Trouwservice Wendy deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Trouwservice Wendy gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
4. Indien de zaken worden bezorgd is Trouwservice Wendy gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen als dan afzonderlijk worden gefactureerd.
5. Indien Trouwservice Wendy gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Trouwservice Wendy ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6 Monsters en modellen
1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Zichtbare uitingen van Trouwservice Wendy zullen aanwezig zijn op geleverde artikelen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 48 uren na levering schriftelijk aan Trouwservice Wendy te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Trouwservice Wendy op de wijze zoals door Trouwservice Wendy aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien Trouwservice Wendy met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Trouwservice Wendy niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Trouwservice Wendy mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
3. De door Trouwservice Wendy gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, doch zonder: eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. De koper vrijwaart Trouwservice Wendy voor aanspraken van bezorging bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Trouwservice Wendy de koper hierover tevoren inlichten.
Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen de door Trouwservice Wendy aangegeven termijn, op een door Trouwservice Wendy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Trouwservice Wendy op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Trouwservice Wendy heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Trouwservice Wendy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
6. Trouwservice Wendy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Trouwservice Wendy geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Trouwservice Wendy.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Trouwservice Wendy zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door Trouwservice Wendy geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Trouwservice Wendy zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Trouwservice Wendy of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Trouwservice Wendy zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie
1. Trouwservice Wendy garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Trouwservice Wendy de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Trouwservice Wendy, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Trouwservice Wendy te retourneren en de eigendom aan Trouwservice Wendy te verschaffen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Trouwservice Wendy, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
4. Indien de door Trouwservice Wendy verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 13 Incassokosten
1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien Trouwservice Wendy hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Indien door Trouwservice Wendy geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Trouwservice Wendy jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Trouwservice Wendy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Vrijwaringen
1. De koper vrijwaart Trouwservice Wendy voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan Trouwservice Wendy informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Trouwservice Wendy zich de rechten en bevoegdheden voor die Trouwservice Wendy toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Trouwservice Wendy tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Trouwservice Wendy, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 18 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Trouwservice Wendy en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Call Now Button